Triển khai bản đồ CovidMaps trong phòng,chống dịch bệnh

VB 1112 truy cập bản đồ điện tử (ĐTT)