Triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo,bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc lamg cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

4