Trên cơ sở Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 10/01/2024 để triển khai thực hiện nội dung của Chỉ thị số 31/CT-TTg.

Nhằm mục đích bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn; giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, không để xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với lứa tuổi học sinh; thiết lập trật tự, kỷ cương trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông cho lứa tuổi học sinh và lực lượng thi hành pháp luật về giao thông trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước nghiên cứu triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả.

Hình ảnh minh họa

Trong đó có nội dung giao cho các huyện, thành phố cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương; quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trên địa bàn quản lý trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc nếu để tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh diễn biến phức tạp trên địa bàn. Trong quá trình xây dựng kế hoạch công tác hằng năm phải đưa ra mục tiêu phấn đấu không để học sinh trên địa bàn bị tai nạn giao thông và có giải pháp cụ thể thực hiện. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của học sinh; vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển (chưa đủ tuổi, chưa có Giấy phép lái xe theo quy định). Thực hiện tốt công tác phân luồng, phòng ngừa, chống ùn tắc giao thông tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường quanh khu vực các trường học trên địa bàn, nhất là trong các giờ đến lớp và tan học cho học sinh ra về hợp lý để phụ huynh học sinh vào trường dừng, đón học sinh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ùn tắc giao thông. Cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông, hoàn thiện tổ chức giao thông tại các khu vực có trường học./.

Dương Tập