Tổ chức tuyên truyền 30.4-1.5; giải phóng ĐBP; ngày sinh HCM