Tuyên truyền kỷ niệm ngày 30/4- 1/5, giải phóng Điện Biên Phủ, ngày sinh chủ tịch HCM

Tổ chức tuyên truyền 30.4-1.5; giải phóng ĐBP; ngày sinh HCM