Tuyên truyền kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8(19/8) và ngày Quốc khánh 2/9

VB chỉ đạo tuyên truyền CMT8 và Quốc khánh