Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 68_ Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ_hauhbbt-10-08-2021_18h22p11(10.08.2021_21h16p57)_signed