Tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết

Tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết (y tế Thôn ban)