Tuyên truyền thi triển lãm tranh cấp Quốc gia

CV tuyên truyền thi triển lãm tranh cấp Quốc gia