Chỉ thị sô 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

 

Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029