ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN TRAO TIỀN ỦNG HỘ  XÃ CAO SƠN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI