VB 546 yêu cầu cung cấp nội dung tuyên truyền tới nd