Văn bản đề nghị check mã QR

Văn bản yêu cầu check mã QR