Ngày 04/01/2024 UBND xã Cao Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” trong thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã.

Đây là mô hình thí điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, hướng đến mục tiêu “vì người dân phục vụ”, qua đó nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Cao Sơn về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Hình ảnh Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Cao Sơn

Các thủ tục hành chính của các lĩnh vực thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Cao Sơn để thực hiện Mô hình “30 phút tăng thêm vì dân”: gồm TTHC của Lĩnh vực Đất đai, Hộ tịch, Bảo trợ xã hội. Trong quá trình thực hiện, nếu các thủ tục hành chính này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì sẽ áp dụng theo thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. Thời gian bắt đầu thí điểm mô hình từ ngày 01/01-30/6/2024. Sau khi kết thúc đợt thí điểm, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện được, tiếp tục duy trì thực hiện và phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và kết quả sử dụng DVCTT trong thời gian tiếp theo. Mô hình thí điểm “30 phút tăng thêm vì dân” được thực hiện vào cuối giờ buổi sáng ngày thứ Hai và cuối giờ buổi sáng ngày thứ Năm của tuần đầu tiên hàng tháng.

Khi tổ chức, cá nhân đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện các thủ tục hành chính theo các nội dung của mô hình sẽ được công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính quy định có thu phí, lệ phí./.

Dương Tập