Từ ngày 03 ngày 11 – 13/8/2020, Hội đồng GDQP-AN xã Cao Sơn đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho các đồng chí là cán bộ công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách, cấp xã, thôn, các chi hội đoàn thể ở thôn, thôn đội trưởng.

             Toàn cảnh bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 tại xã Cao Sơn

Trong chương trình học, các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề chủ yếu gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chuyên đề về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật QPAN, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên… Ngoài việc tiếp thu các chuyên đề, học viên sẽ được chia tổ thảo luận, nghiên cứu và viết bài thu hoạch.

Qua lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2020, giúp học viên nắm vững những nội dung chủ yếu về đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực QP&AN. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ, mối liên hệ hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đối với nhiệm vụ quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đào Kiên – Trung tâm VH,TT&TT