Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia; qua kiểm tra, nắm bắt thông tin, cơ bản các dự án thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai vẫn còn một số địa phương thực hiện chưa thật sự đảm bảo theo đúng quy định, nhất là việc áp dụng quy trình, định mức kỹ thuật.

Hình ảnh minh hoạ

Để các dự án triển khai thực hiện đúng quy định, đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 702/SNN-KHTC, ngày 12/4/2024 có ý kiến thống nhất như sau: Một là, đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai thực hiện các nội dung của dự án theo đúng quy trình kỹ thuật, không được tự ý bán sản phẩm khi chưa đảm bảo đủ thời gian theo quy định. Hai là, đối chiếu các văn bản của trung ương, của tỉnh hiện nay không quy định một hộ khi tham gia dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ không được tham gia dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hoặc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (đối với dự án có cùng loại cây trồng, vật nuôi), vì vậy, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cơ quan được giao vốn phải phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đến cộng đồng dân cư, chủ trì liên kết lựa chọn đối tượng tham gia đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và thực hiện đúng trình tự lựa chọn đối tượng theo quy định. Ba là, đối với định mức kỹ thuật về chăn nuôi lợn thịt bản địa tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế./.

 Dương Tập